Opis studiów

 

Cel Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej:

Celem Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu logistyki oraz umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do jej stosowania w życiu gospodarczym.
Logistyka jest to dziedzina wiedzy, która odnosi się niemal do każdej celowej aktywności człowieka. Realizując dowolną działalność gospodarczą, niezależnie od tego czy dotyczy to pojedynczego przedsiębiorstwa, czy łańcucha dostaw, niezbędne jest zapewnienie właściwych zasobów, we właściwej ilości, we właściwym miejscu i czasie, po właściwym koszcie. Wymusza to występowanie, oprócz działalności podstawowej (produkcyjnej, handlowej czy usługowej) również wspierającej ją działalności logistycznej, która musi być odpowiednio skoordynowana. Stąd też koncepcje i narzędzia związane z obsługą logistyczną stały się punktem wyjścia do opracowania efektów kształcenia studiów podyplomowych.
Zajęcia dydaktyczne na Studiach podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej odbywają się w oparciu o prowadzone badania naukowe w Katedrze Logistyki UG oraz doświadczenia z pracy praktyków.

 

Forma studiów podyplomowych:

Studia podyplomowe Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej są studiami niestacjonarnymi. Zajęcia w formie wykładów i ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych odbywają co dwa tygodnie, w soboty i niedziele w godz. 9:45-16:45. Studia trwają dwa semestry. Warunkiem ich ukończenia jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planie studiów. Oceny te wystawiane są zgodnie z formami i kryteriami określonymi w sylabusach poszczególnych przedmiotów. Nie przewiduje się pracy dyplomowej ani ogólnego egzaminu końcowego.
Zajęcia w ramach Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej są realizowane w salach dydaktycznych budynku Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny (w szczególności istnieje możliwość prezentacji multimedialnych z komputerów stacjonarnych i laptopów, korzystania z mikrofonów stacjonarnych i bezprzewodowych, odtwarzania dźwięku i obrazu). W pracowniach komputerowych Wydziału Ekonomicznego znajduje się znaczna liczba stanowisk zapewniających dostęp do licznych programów wykorzystywanych podczas zajęć, takich jak między innymi: ARIS, SAP ERP, STATISTICA.
Program zajęć został tak zaprojektowany, że nie wyklucza przeprowadzenia zajęć w trybie hybrydowym lub całkowicie online, w zależności od sytuacji i preferencji uczestników

 

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje) kandydata:

Słuchaczami Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie dowolnego kierunku studiów.

 

Certyfikacja European Logistics Association:

Program Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej został dostosowany do standardów kwalifikacyjnych Candidate European Senior Logistician (Candidate ESLog) Europejskiego Towarzystwa Logistycznego (European Logistics Association – ELA), co zostało potwierdzone odpowiednim certyfikatem Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

panorma in mari via tua