Profil absolwenta

Kształcenie na Studiach podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez słuchacza wiedzy teoretycznej, umiejętności i kompetencji społecznych – zarówno podstawowych, jak i zaawansowanych.

Absolwent Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej będzie dysponował usystematyzowaną wiedzą z zakresu definiowania logistyki, rozumienia jej społecznych i gospodarczych funkcji. Absolwent będzie potrafił identyfikować, opisywać i racjonalizować procesy i systemy logistyczne dowolnie wybranej działalności gospodarczej, zarówno produkcyjnej, jak i usługowej w tym również działalności przedsiębiorstw świadczących usługi transportowo-logistyczne. Ponadto zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie stosowania metod i narzędzi zarządzania logistyką.

panorma in mari via tua