Rekrutacja

 

Czas trwania i forma studiów

2 semestry
studia niestacjonarne
zajęcia co dwa tygodnie, w soboty i niedziele w godz. 9:45-16:45
odpłatność: 2100zł za semestr

Zarejestruj się Rekrutacja spoza UEStrona WWW rektoratu

Sylwetka kandydata

Słuchaczami Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie dowolnego kierunku studiów.

Zasady naboru

Rejestracja kandydatów następuje przez system IRK. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit miejsc

Maksymalny limit przyjęć w jednej edycji studiów wynosi 28 osób.
Studia zostają uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się na nie minimum 16 osób.

Dokumenty rekrutacyjne

1) własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe,

2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo kserokopia takiego dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem,

3) jedno zdjęcie legitymacyjne.

Terminy i etapy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe – IRK.

UWAGA!
Rekrutacja na semestr zimowy w roku akademickim  2020/2021
odbywa się w dniach 15 czerwca – 25 września!

Etapy:

  1. Rejestracja w IRK: od dnia 15.06.2020 r. do dnia 25.09.2020 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 18.06.2020 r. do 28.09.2020 do 15.00
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 29.09.2020 r. godz. 13.00

Strona rektoratu

panorma in mari via tua