Rekrutacja

 

Czas trwania i forma studiów

2 semestry
studia niestacjonarne
zajęcia co dwa tygodnie, w soboty i niedziele w godz. 9:45-16:45

Zarejestruj się Rekrutacja spoza UEStrona WWW rektoratu

Sylwetka kandydata

Słuchaczami Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej mogą być osoby, które ukończyły studia wyższe I, II stopnia lub jednolite studia magisterskie dowolnego kierunku studiów.

Zasady naboru

Rejestracja kandydatów następuje przez system IRK. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

Limit miejsc

Maksymalny limit przyjęć w jednej edycji studiów wynosi 28 osób.
Studia zostają uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się na nie minimum 16 osób.

Dokumenty rekrutacyjne

1) własnoręcznie podpisane podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, sporządzone za pomocą systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe,

2) odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo kserokopia takiego dyplomu poświadczona za zgodność z oryginałem,

3) jedno zdjęcie legitymacyjne.

Terminy i etapy rekrutacji

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się za pośrednictwem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów na Studia Podyplomowe – IRK.

Etapy:
  1. Rejestracja w IRK: od dnia 27.06.2022 r. do dnia 26.09.2022 r.
  2. Dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: od dnia 27.06.2022 r. do 26.09.2022 r. do 13.00
    (Miejsce dostarczania dokumentów: Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański, 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, pok. A110)
  3. Ogłoszenie listy osób wstępnie przyjętych: w dniu 27.09.2022 r. godz. 13.00

Strona rektoratu

panorma in mari via tua